Шум у 2 міжребер'ї зліва Zdravnicya.ru

Головна » Інфаркт міокарда » Шум у 2 міжребер'ї зліва
Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...

Шум у 2 міжребер'ї зліва

Шум у 2 міжребер'ї зліва

Для дефекту міжшлуночкової перегородки хара-ктерний грубий систолічний шум в 3-4 міжребер’ї зліва від груднини, який займає всю систолу і про-водиться на всі точки вислуховування серця, а у ді-тей першого року життя і в міжлопатковий простір.

Відкрита артеріальна протока має патогномонічні симптоми: грубий систоло-діастолічний шум (машин-ний шум, шум потяга, який проїжджає через тунель) в другому міжребер’ї зліва від краю груднини, шум про-водиться в усі точки і міжлопатковий простір у дітей перших місяців життя; збільшення пульсового тиску за рахунок зниження діастолічного; переважаюча гі-пертрофія лівого шлуночка; транзиторна охриплість голосу, різниця тиску на правій та лівій руках.

Друга група вад має загальний симптомокомплекс збідненого легеневого кровотоку: постійний ціаноз, підвищений вміст еритроцитів і гемоглобіну, типові зміни форми пальців і нігтів (“барабанні палички”, “го-динникові скельця”), серцевий горб, ослаблений дру-гий тон над легеневою артерією, збіднення судинно-легеневого малюнка на рентгенограмі легенів, гіпертрофія тільки правого шлуночка, відставання в фізич-ному і психомоторному розвитку.

Ізольований стеноз устя легеневої артерії харак-теризується помірно вираженим ціанозом, невідпо-відністю розширеної дуги легеневої артерії і збід-нення легеневого малюнка на рентгенограмі, невід-повідністю між розширеною дугою легеневої артерії і відсутністю або ослабленням другого тону над нею при аускультації.

Хвороба Фалло характеризується тотальним ці-анозом. Тріада Фалло включає стеноз легеневої ар-терії, дефект міжпередсердної перегородки, гіпертро-фію правого шлуночка. Пентада Фалло складається із стенозу легеневої артерії, дефекту міжпередсерд-ної перегородки, зміщення дуги аорти вправо, від-критої артеріальної протоки, гіпертрофії правого шлуночка. Найчастіше зустрічається тетрада Фалло (75 % серед вад даної групи): звуження вихідного отвору правого шлуночка або устя легеневої артерії, дефект міжшлуночкової перегородки, зміщення устя аорти вправо, гіпертрофія правого шлуночка. Патог-номонічні симптоми тетради Фалло: приступи ціано-зу і задишки, незвичайні пози і положення хворого (присідання на впочіпки і підтягування колінок до животика), незвичайна тінь серця на рентгенограмі (невелика за розміром із заокругленою верхівкою, западанням в місці дуги легеневої артерії).

Третя група вад характеризується синдромом утрудненого викиду крові у велике коло кровообігу: грубий систолічний шум у другому міжреберї спра-ва від груднини, зміни тиску, гіпертрофія лівого шлу-ночка, порушення коронарного кровотоку, шкірні покриви бліді, ціаноз відсутній і ніколи не приєдну-ється, хворі добре розвинуті фізично і психічно.

Патогномонічні симптоми коарктації аорти: під-вищений тиск на руках і знижений на ногах, узура-ція ребер, “котяче муркотіння”, акцент II тону над аортою, пульс на променевій артерії наповнений, напружений, високий, на кінцівках слабкий або не визначається, трофічні порушення і м’язова слаб-кість нижніх кінцівок.

Характерні ознаки стенозу устя аорти: знижен-ня систолічного артеріального тиску, невідповідність посиленого серцевого поштовху і малого, слабкого наповнення пульсу, невідповідність між ослабленим другим тоном над аортою і розширенням висхідної частини аорти при рентгенологічному дослідженні.

Параклінічні методи дослідження:

ЕКГ, ФКГ, рентгенографія органів грудної клітки, ехокардіо-графія.

Лікар повинен встановити діагноз, направити дитину в кардіологічний центр (м. Київ) для визначення строку хірургічного лікування та проводити реабілітаційну терапію. Показане часте спостереження дитини: 5 і більше разів на першому місяці, не менше 2 разів

Жіночий інтернет-журнал

Корисні поради про здоров'я, красу та спорт

Семіотика та синдроми ураження серцево-судинної системи у дітей першого року життя – Студопедия

Семіотика та синдроми ураження серцево-судинної системи у дітей першого року життя

Дефект міжшлуночкової перегородки характеризується грубим систолічним шумом вздовж лівого краю грудини з максимумом в IV-му міжребер’ї, у лівого краю грудини, але зазвичай не проводиться в ліву пахвову область, широкою зоною іррадіації в області серця. Перкуторно відзначається збільшення розмірів серця вправо і вліво; рентгенологічно – збільшення правого і лівого шлуночків серця, посилення легеневого малюнка за рахунок переповнення малого кола кровообігу, на ЕКГ – гіпертрофія обох шлуночків серця.

Відкритий артеріальна протока виявляється безперервним систолодиастолическим шумом у II–III-му міжребер’ї біля лівого краю грудини.

У новонароджених прослуховується тільки систолічний компонент шуму і посилений II тон на легеневій артерії. Рентгенологічно відзначаються збільшення розмірів серця переважно за рахунок його лівих відділів, вибухання дуги легеневої артерії і переповнення судин малого кола, на ЕКГ – гіпертрофія лівих відділів серця або обох шлуночків.

Для дефекту міжпередсердної перегородки характерний помірний систолічний шум у II-му міжребер’ї зліва від грудини, акцентуйований II тон на легеневій артерії. Перкуторно відзначаються розширення меж правого передсердя і шлуночка, переповнення судин малого кола кровообігу, на ЕКГ – відхилення електричної осі вправо, гіпертрофія правого шлуночка.

Тетрада Фалло проявляється ціанозом, одышечно-цианотическими нападами, систолічним шумом вздовж лівого краю грудини. Інтенсивність шуму обернено пропорційна тяжкості вади, ослаблений II тон на легеневій артерії. Рентгенологічно відзначаються збіднення легеневого малюнка, серце невеликих розмірів у формі чобітка, дуга легеневої артерії западає, на ЕКГ – гіпертрофія правого шлуночка.

Транспозиція магістральних судин характеризується загальним ціанозом з народження; шуму може не бути, або прослуховується систолічний шум супутнього дефекту перегородки або стенозу легеневої артерії. Рентгенологічно відзначаються збільшення правих відділів серця, часто серце у вигляді яйця, лежить на боці, звуження судинного пучка в прямій проекції, на ЕКГ – гіпертрофія правого шлуночка.

Гіпоплазія лівого шлуночка серця зазвичай діагностується у періоді новонародженості, так як хворі рідко живуть більше одного місяця. Характеризується різкою задишкою з частотою до 100 дихань за 1 хв, сірим відтінком шкіри, акроцианозом.

Пульс різко ослаблений, серцевий поштовх різко посилений, шуми над областю серця можуть не прослуховуватися.

Рентгенологічно відзначається переповнення малого кола кровообігу за рахунок венозного русла, тінь серця величезних розмірів за рахунок правих відділів, на ЕКГ – гіпертрофія правого шлуночка.

Стеноз легеневої артерії виявляється грубим систолічним шумом з максимумом у II–III-му міжребер’ї вздовж лівого краю грудини, різким ослабленням або відсутністю II тону на легеневій артерії. Можуть з’явитися напади ціанозу у зв’язку зі скиданням крові з правих відділів через овальне вікно. Перкуторно і рентгенологічно відзначається значне збільшення серця за рахунок правих відділів, на ЕКГ – гіпертрофія правого шлуночка і правого передсердя.

Стеноз аорти характеризується блідістю шкірних покривів, слабким периферичним пульсом, систолічним шумом у II-му міжребер’ї праворуч від грудини, посиленим верхівковим поштовхом. Перкуторно і рентгенологічно відзначається збільшення серця за рахунок лівого шлуночка, на ЕКГ – гіпертрофія лівого шлуночка.

Коарктація аорти проявляється вираженою задишкою та великою кількістю вологих хрипів в легенях, характерними для цієї вади у дітей раннього віку. Шум над областю серця може не вислуховуватися або вислуховується зліва або праворуч від грудини у ІІ-му міжребер’ї. Іноді цей шум чутний тільки на спині. Основні ознаки пороку – різке ослаблення пульсу і зниження артеріального тиску на ногах.

На руках пульс повний і високий артеріальний тиск на руках нормальний або підвищений. Рентгенологічно відзначаються збільшення розмірів серця за рахунок лівих або правих відділів, посилення легеневого малюнка, на ЕКГ – гіпертрофія одного лівого або обох шлуночків серця.

Збори трав, що застосовуються для лікування серцево-судинної системи Валеріана .

Функціональні властивості судинної системи у дітей Особливості серцевої .

Питання 12. Основні ознаки невідкладних станів при захворюваннях .

Народні засоби для оздоровлення судин і серця Використовуючи деякі методи .

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи серцево-судинна .

Значення кровообігу Сторінка 1 Кров може виконувати життєво необхідні функції, .

Стеноз гирла аорти

Інформація, релевантна " Стеноз гирла аорти "

Клінічна картина при ГКМП полиморфна, хворі пред'являють скарги на перебої в роботі серця і серцебиття, задишку, болі стенокардіческогохарактеру, кардіалгії, голово-кружляння, непритомні стани. При цьому один або два з пере-чисельних симптомів зустрічаються вкрай рідко, для більшості хворих характерний весь симптомокомплекс. Іноді першим і єдиним симптомом може бути раптова

Набуті вади серця є одним з найбільш поширених захворювань. Вражаючи людей різних вікових груп, вони призводять до стійкої втрати працездатності та представляють серйозну соціальну проблему. Незважаючи на достатню вивченість клінічної картини, помилки в діагностиці цих вад зустрічаються досить часто. Тим часом вимоги до правильної діагностики надзвичайно

Спроби дати повноцінне визначення даному стану робилися протягом декількох десятиліть. У міру розвитку медичної науки змінювалися уявлення про сутність серцевої недостатності, про причини призводять до її розвитку, патогенетичних механізмах, процеси, які відбуваються в самій серцевому м'язі і різних органах і тканинах організму в умовах неадекватного кровопостачання

Одне з найважчих екстрагенітальних патологій у вагітних є захворювання серцево-судинної системи, і основне місце серед них займають вади серця . Вагітних з вадами серця відносять до групи високого ризику материнської та перинатальної смертності та захворюваності. Це пояснюють тим, що вагітність накладає додаткове навантаження на серцево-судинну систему жінок.

переношування вагітності Переношена вагітність є проблемою, що становить великий науковий і практичний інтерес в акушерстві. Актуальність її пояснюється великою кількістю ускладнень в пологах, високої перинатальної смертністю. Науковий підхід до проблеми переношування вагітності визначився до 1902 р., коли вперше Беллентайн, а потім Рунге (1948) описали ознаки перезрілості у

Сер-ми шумами наз-т ті звуки, котор. Вислу-ться замість тонів серця (С), супроводжують тони С або виникають поза всякою зв'язку з тонами С. Классиф: I.внутрі сер-ні: а-органі-е це 1клапанние, 2неклап-е; б-функ-ні це 1промежу -е, 2чістие функ-е, 3фізе-кі; II внесерд-е: а-перекардіа-е, б-плевроперікарді-е, в-кардіопульмональні Мех-м внутрісер-х шумів Шуми С - це механ-е колеб стру-р , викликані

Стеноз гирла аорти - порок серця у вигляді звуження отвору аорти внаслідок патології клапана аорти і околоклапанних структур.Генетіческіе аспекти. Дефекти гена еластину, надклапанний стеноз аорти, легеневих артерій, периферичних артерій. Фактор ризику - ревматична атака в анамнезе.Классіфікація - За походженням - Вроджений (порок розвитку) - Придбаний - По локалізації - подклапанного,

Перекривання переходу з ЛШ в аорту, стенозирование аортальним клапаном. До 30 років поріг може бути компенсований. Чистий поріг буває не часто, частіше з аортальною недостатністю. Етіологія і патогенез. Ревматичний ендокардит, і інфекційний, атеросклероз, і вроджені патологіі.Клініческая картина. Етапи компенсації: подовження систоли і гіпертрофія ЛШ. Остаточний обьем крові в ЛШ, розвиток

ІХС-група захворювань, обумовлених невідповідністю між потребою міокарда в кисні і його доставкою. Загальновизнана морфологічна основа ІХС-атеросклероз коронарних артерій.Классіфікація ІХС - Раптова коронарна смерть - Стенокардія - Стенокардія напруги - Вперше виникла - Стабільна - Прогресуюча (нестабільна) - Стенокардія спокою (спонтанна) - особлива форма стенокардії

Стенокардія - короткочасне відчуття здавлення, стискання або печіння за грудиною, викликане тимчасовою ішемією міокарда. Одна з форм ІБС.Классіфікація - Стенокардія напруги - Вперше виникла стенокардія - тривалість до 1 міс - Стабільна стенокардія напруги - тривалість більше 1 міс - I функціональний клас-напади виникають тільки при надмірних фізичних навантаженнях - II


Ротару :В 70 лет выгляжу на 45 благодаря простой методике...

Почему все аптеки молчат? Грибок ногтя боится как огня дешевого...

Алкоголику вместо кодирования подсыпьте незаметно 3-4 капли обычной…

Соломія Вітвіцька: живіт втягнувся за добу, вийшло 22 кг жиру! Їла це ...

Заросли папиллом на шее и в подмышках - признак наличия у вас...